مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره چند پتانسیلی چیست | مگه چند پتانسیلی بودن گناهه؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!