مرور برچسب

رسیدن به آرزوها

چرا به اهدافمان نمی رسیم ؟

شما هم احساس بی هدفی می کنید؟ روزهای اول سال، ماه، هفته، و حتی ابتدای روز خیلی برای ما خوشاینده چون احساس می کنیم که یه فرصت بکر و دست نخورده در اختیار ما قرار داره. از اواخر اسفند شروع به هدفگذاری می کنیم و روی یک برگ تمیز و مرتب با خط خوش…