مرور برچسب

علاقه یا بازار کار

بین علاقه یا پول کدام باید انتخاب کنم؟

علاقه یا پول، کدام بهتر است؟ کاش یک بار دیگه می تونستیم برگردیم به سال های پیش، یعنی زمانی که توی دبستان قرار بود درس انشا بنویسم. اگر معلم  این موضوع که "علاقه یا پول بهتر است" را برای انشا انتخاب می کرد، برای دل آقا معلم هم که شده می…