مرور برچسب

مطالب انگیزشی

چرا دلسرد و ناامید می‌شویم

نمی‌دانم که هدفت چه هست و کجای مسیر موفقیت ایستاده‌ای، اما خوب می‌دانم بارها و بارها دلسرد و ناامید شده‌ای و در پی آن یک حس ناخوشایند در دلت چرخ میزند. در این حالت هر از چند دقیقه یک بار و برای چند ثانیه شمع امیدی در درونت روشن می‌شود ولی…