مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره انضباط شخصی چیست؟ چگونه به نظم فردی دست پیدا کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!