مرور برچسب

ارش بخونم یا سربازی برم

چرا در تصمیم‌گیری مشکل دارم ؟

تقریبا هر هفته ایمیل‌هایی برای من ارسال می‌شود و افرادی هستند که بین دوراهی یا چند راهی تصمیم‌گیری هستند. سربازی برم یا ارشد بخونم؟ دکتری بخونم یا کار پیدا کنم؟ توی شهرستان بمونم یا بیام تهران؟ کارمندی بهتره یا کارآفرینی؟…