مرور برچسب

ارزش های زندگی

موفقیت با تعیین ارزش های زندگی

چرا باید ارزش های زندگی خودمان را تعیین کنیم؟ تصور کنید شما ناخدای یک کشتی و کم کم از خشکی فاصله می گیرید. بعد از چند ساعت روی عرشه می روید و می بینید که تمام اطراف شما آبی هست و دیگر هیچ نشانی از خشکی به چشم نمی خورد. وقتی به کشتی باز می…